• 25 Yanvar 2021
logo
Vüqar Gülməmmədov: Hesablama Palatası tərəfindən 130 milyon manatdan çox vəsait bərpa olunub

Vüqar Gülməmmədov: Hesablama Palatası tərəfindən 130 milyon manatdan çox vəsait bərpa olunub

Ar­tıq xərc­lə­rin bər­pa­sı ilə bağ­lı təd­bir­lə­r davam etdirilir.

Hesablama Palatasının sədri Vüqar Gülməmmədov bildirib ki, son il­lər apa­rı­lan nə­za­rət təd­bir­lə­ri nə­ti­cə­sin­də He­sab­la­ma Pa­la­ta­sı tə­rə­fin­dən 130 milyon ma­nat­dan çox və­saitin həm pul, həm də na­tu­ra şək­lin­də bər­pa­sı­na nail olunub.

Onun sözlərinə görə, bu dövr­də ümu­mi­lik­də 35 ma­te­rial hü­quq-mü­ha­fi­zə or­qan­la­rı­na gön­də­ril­ib. Bu ma­te­rial­lar da ki­fa­yət qə­dər ma­liy­yə tu­tum­lu­dur və hü­quq-mü­ha­fi­zə or­qan­la­rı tə­rə­fin­dən mü­va­fiq hü­qu­qi qiy­mət ve­ri­lərək, məq­sə­dəuy­ğun təd­bir­lər gö­rül­üb:
"He­sab­la­ma Pa­la­ta­sı­nın funk­si­ya­la­rı döv­lət və­sait­lə­ri­nin is­ti­fa­də­si­nə nə­za­rət­lə bağ­lı­dır və biz bu sa­hə­də mil­li qa­nun­ve­ri­ci­li­yin bi­zə ta­nı­dı­ğı sə­la­hiy­yət­lər çər­çi­və­sin­də hə­rə­kət edi­rik. Biz nə­za­rət fəaliy­yə­ti­mi­zi bey­nəl­xalq stan­dart­la­ra əsas­la­nan me­to­do­lo­gi­ya­ya uy­ğun qu­rur, nə­za­rə­ti döv­lət və­sait­lə­ri­nin is­ti­fa­də­si ilə bağ­lı möv­cud qa­nun­ve­ri­ci­li­yin tə­ləb­lə­ri əsa­sın­da tər­tib olu­nan sə­nəd­lər üz­rə hə­ya­ta ke­çi­ri­rik".