• 26 Oktyabr 2020
logo
ERMƏNİLƏRİN MƏKRLİ XİSLƏTİ

ERMƏNİLƏRİN MƏKRLİ XİSLƏTİ

1920-ci ildə nəşr olunanAzərbaycanqəzetinin (rus dilində) 27 mart tarixli 62-ci sayında “Безпристрастная анкета” (“Qərəzsiz anket”) başlıqlı bir məqalə çap olunmuşdur. Məqaləni yazanın adı və soyadı göstərilməyib. Sadəcə məqalənin sonunda M.P.yazılıb.

“Azərbaycan” qəzetində çap olunmuş məqalə ilə yaxından tanış olduqdan sonra bir daha aydın olur ki, yüz il bundan əvvəl ermənilərlə bağlı yazılmış ifadələr bu gün də öz aktuallığını itirməmişdir.Yüz il keçməsinə baxmayaraq,qonşu millətlərə qarşı nifrət hissi erməni xislətində, erməni düşüncəsində dəyişməyib və dəyişməyəcəkdir. Çünki bu xislət, bu düşüncə ermənilərin genindən gəlir.

Məqalə erməni publisistiİşxanyanın yazmış olduğu kitaba cavab olaraq yazılmışdır. Məqalədə İşxanyanın simasında ermənilərin məkrli iç üzü açılıb ortaya qoyulmuşdur. Müəllif, İşxanyanı mart ayındaBakıda erməni quldurları tərəfindən dinc insanlara vəhşicəsinə divan tutulmalarını, Zaqafqaziyanın bütün ərazilərində müsəlmanların amansızcasına məhv etmələrini, Şamaxı şəhərinin tamamilə dağıdılmasını və İsmailiyyə binasının yandırılmasını yaddan çıxartmaqda günahlandırmışdı. Daha sonra müəllif yazırdı ki, mart ayında baş verənlər hamıya, o cümlədən İşxanyanada məlumdur.

Tarix sənədlərdən də məlumdur ki, 1918-ci ildə S.Şaumyanın gösərişi ilə erməni silahlı dəstələri tərəfindən Bakı quberniyasının Bakı, Şamaxı, Quba, Kürdəmir, Lənkəran və başqa qəzalarının türk-müsəlman əhalisinə qarşı dəhşətli soyqırımı həyata keçirilmişdir. Arxiv sənədləri sübut edir ki, erməni silahlı dəstələri tərəfindən Bakıda 12 min, Şamaxıda 8 min, Qubada isə 4 mindən çox dinc türk-müsəlman əhalisini amansızcasına qətlə yetirilmiş, onların əmlaklarını qarət edilmiş və evlərini yandırılmışdır. Bakı şəhəri və ətrafında erməni silahlı dəstələri tərəfindən törədilmiş zorakılıq hadisələri Fövqəladə Təhqiqat Komissiyasının tərtib etdiyiarxiv sənədlərinin6 cild 740 vərəqində, Göyçay qəzasının Kürdəmir və başqa kəndləri üzrə 4 cild 340 vərəqində, Şamaxı şəhəri və Şamaxı qəzası üzrə 7 cild 925 vərəqində, Quba şəhəri və Quba qəzası üzrə isə 3 cild 451 vərəqində öz əksini tapmışdır.

Məqalədə haqlı olaraq qeyd olunur ki, daşnakların xarici dünyaya müraciət etmələri və bəzi məsələlərdə hay-küy qaldırmaq bacarığı ilə çoxdan tanış olmuşuq.

Məqalənin bu gün üçün də aktuallığını nəzərə alıb oxucularımızın diqqətinə çatdırırıq.

Məqalə rus dilindəyazıldığından elə həmin dildə də çap olunur.

“Безпристрастная анкета”.Известный армянский публицист Ишханян выпустил на аренуобщественной совести и представил на суд своих единомышленников«книгу-мартилолог» под заглавием «Великие ужасы в гор. Баку», в которойанкетным изследованием сентябрьских событий 1918 года идокументальными данными красноречиво описывает трехдневную резнюарямн и двухмесячныя тюрко-татарские зверства, для увековечения которыхвоздвигает такой же «красноречивый памятник» в честь «многотысячныхневинных жертвь».

Мы не намерены в газетной статье осветить всесторонне причины тех «великих ужасов» Ишханяна, которые предшествовали с октябрьским событиями, но попытаемся хотя бы вкратце познакомить читателя с теми данными, на которыя он опирается.

Читая «книгу мартилолог» Ишханяна, состояющую из сплошного преувеличения цифровых данных, мы думали, что в ней найдем хоть некоторую долю правды безпристрастногои не тенденциозного освещения. Но, к сожалению, мы этого не встретили, что и не удивительно, в виду ясности позиции, занятой им в данном случае.

Поэтому вполне понятно, что Ишханяну нечего было хотя бы мимолетно касаться, тех событий, естественными последствиями которых явились события, имя которым «зверства». Говоря о «двухмесячных тюрко-татарских зверствах», Ишханяну не нужно было упомянуть о тех шестимесячных дашнако – большевистских зверствах, которыя претерпели мусульмане всего Закавказья вообще, и бакинская в особенности. Сами же события, разыгравшияся по вине тех же дашнаков, истребивших мусульман в течение 4-х дней, не жалея женщин и детей в количестве много раз превышающемданныя «анкетных изследований», Ишханяна вовсе не интересуют; в этом отношении он равнодушен и хладнокровен, ибо эти события, пережитыя мусульманами сердобольного Ишханяна не трогаюять. Казалось бы, невинныя жертвы и взаимное истребление двух народов должны вызвать одинаковыя сожаления и возмущения в сердцах, проникнутых желанием положить раз и навсегда конец этим выступлениям диких элементов, а не проливать крокодиловы слезы, ведя в то же время опасную агитацию противодной стороны и поощрять другую в ея ужаснейших и самых зверских действиях. Отсюда явствует, насколько прав г. Ишханян в своем одностороннем, достойном дашнаков, освещении. А, может быть Ишханян забыл безчеловечнуюи дикую расправу армянских банд над мирным населением мусульман города Баку в марте и безпощадное истребление мусульман во всех частях Закавказья, уничтожение города Шемахидо основания и поджог здания Исмаилиэ? Это все, по его мнению, достойное возмездие мусульманам за их «контр-революционное движение», творимое руками «революционных» дашнаков. То, что совершилось в марте, известно всем и самому Ишханяну. Перечислять, составлять «анкетных иследования» жертв этих событий мы не будем в этом ответе. Мы хотим только обратиться к совести Ишханяна, чтобы он не поддавался экстазутенденциозности, и освещал события в дух общего анализа.

Никто не собирался отрицать пережитыяневинным армянским населением города Баку события, разыгравщияся в сентябре. Но спрашивается: кто был виновником этих событий? Не те же ли Ишханяны и К-о, которые в союзе –то с большевиками, то с меньшевиками, то с есэрами, то с бичераховцами – создавая ужасныя условия жизни для бакинских мусульман в течение 6 месяцев, убивая на дороге в Баку бедных сельчан, доставляющих им предметы питания, отстаивали «интересы», как он говорит, армян (!), желая этим обезпечить диктаторскую власть дашнаков в Баку и во всем Закавказье, а в критический момент «жизни и смерти для армян», они удирали с фронта спасались на пароходах, отставив невинное население на произвол судьбы? Помнить ли г.Ишханян то обстоятельство, что турецкое командование неоднократно обращалось к диктатуре центро-дашнаков с предложением сдать город без боя, обезпечивая этим жизненную и имущественную неприкосновенность населения города и безопасный проезд армян на родину?

Сознайтесь, что при сдаче города без боя, размер бедствий был бы гораздо меньше, чем при вынужденном взятии его штурмом разыгравшихся на улицах городамбоях,когдаармяне открыли ружейный и пулеметный огонь из окон и крыш домов по войскам, вошедшим впоследствии в город.

«То, что видел и завещал истории темный Восток», разсуждаетИшханян, «со своими представителями – варварами, это испытало бакинское армянство».

Да, «темный»восток никогда не помнит тех «светлых»и «ителлигентных» представителей культурногомира, сынами которого считаютсебя Ишханяны и его единомышленники, которые при гвоздили к стенам в марте больше 1000 только грудных детей, изнасиловали и увели свыше 3000 женщин, живыми свидетелем учиненных зверств над которыми является сам Ишханян.

«Сентябрьская бакинская трагедия, повествует далее Ишханян была армянской трагедией, и по глубине и по размеру». Касаясь Азербайджанского правительства, он подчеркивает: «двухмесячный законный режим был стол же ужасен для армянского элемента, скол трехдневный погром и вандализм озверелой разбойничьей толпы».

Помнит читатель те времена, о которых идет речь, помнит сам Ишханян, что тогда армяне жили в гораздо лучших условиях под властью «вандализма», чем мусульмане Карсской области и Зангезура, под властью представителей «культурных и цивилизованных дашнаков».

Далее начинается «анкетное иследование» Ишханяна и приведение им «документальных данных», на основании которых он причисляет жертвы, понесенныя армянами в сентябрьских событиях и с арифметической точностью пытается доказать колоссальность последних, забывая, однако, что жертвы эти в сравнении с понесенными мусульманами – капля в море; тем более, если подойти к ним с точки зрения самого Ишханяна, сознающого, что: резня, насилия, пленения, грабеж и разрушения, - сут явления, имеющия место в той или другой мере везде, где происходить война. Вот именно, и такое же обстоятельство имело место сентябре месяце в Баку, где происходила война между враждебными лагерями, упорное стремление одного из которых заключалось в том, что бы узурпировать право целого народа, перетерпевшего все ужасы шестимесячного дашнакцаканского режима, режима «революционного» варварства.

В своем «обобщении и заключении» Ишханян, подводя итоги жертв, понесенных армянами в сентябрских событиях, обобщает их «в одну большую категорию, под общим названием жертв в ликих бакинских ужасовтюрко-татарского варварство» (курсив Ишханяна) и говорит: «вот результаты тюрко-татарского варварства и кровожадной политики в дни великих сентябрьских ужасов». При этом он считает нужным прибавить, что приведенныя им цифры не полны и что оне дают приблизительную картину действительности.

Как на это реагировать и ответить на эти слова, я не знаю. Знаю только, что Ишханян, как он заявляет в своемзаключении, достиг своей цели применением самого правильного метода изследования пролить свет на то бедствие и сделат предметом объективного анализа те события, которыя заботливо держались втайне и остались неизвестным внешнему миру» (курсив Ишханяна).

Совершенно правильно мы давно знакомы с «правильным методом» дашнаков апеллировать к внешнему миру и их способность поднимать шум вокруг какого нибудь вопроса. Это излюбленный прием их руководителей. Мы должны однако напомнить г.Ишханяну, что после вступления в город освободительных сил, на краю города у сел. Кишлы толпе башибузков, состоявшей из 6 тыс. вооруженных сельчане, не был предоставлен доступ в город, и то, что совершилось в городе было обычным явлением, происходящим во время войны, когда какой нибудь город берется силой.

Что же касается великих ужасов в городе Баку в марте 1918 года и «анкетного изследования» мартовских событий, то мы когда нибуд, по примеру Ишханяна, выпустим такую же книгу для «внешнего мира».M.P.

Vaqif Şirinoğlu

Tarix elmləri doktoru